Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden


  Algemene voorwaarden van Pole Position, gevestigd te Zandvoort, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34104555.


  Pole Position behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

   


  1. Algemeen


  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en aanbiedingen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.poleposition.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.


  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Pole Position behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Pole Position erkend.


  1.4 Pole Position garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


  2. Levering


  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.


  2.2 In het kader van de regels van de koop (op afstand) zal Pole Position bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht het niet geleverde deel van de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


  2.3 Aan de leveringsplicht van Pole Position zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Pole Position geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.


  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen en voorraadstatussen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen en voorraadstatussen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


  3. Prijzen


  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aangeboden artikelen en aanbiedingen niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant en / of leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Mocht er sprake zijn van een prijsverhoging gedurende of na de geplaatste bestelling maar alvorens uitlevering, dan heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren.


  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.


  4. Zichttermijn / herroepingsrecht


  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Pole Position heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Pole Position. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Pole Position er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag (exclusief de berekende verzendkosten) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Voor aankopen in de fysieke winkel van Pole Position te Kerkstraat 18, 2042 JG, Zandvoort geldt niet het bovenstaand omschreven retourrecht. Voor aankopen in de fysieke winkel kan de afnemer het aangekochte artikel binnen een termijn van 8 dagen ruilen of een cadeaubon ter waarde van het aankoopbedrag ontvangen.


  4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.


  5. Gegevensbeheer


  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Pole Position, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Pole Position. Pole Position houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacybeleid.


  5.2 Pole Position respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


  5.3 Pole Position maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


  6. Garantie en conformiteit


  6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


  6.2 Voor Pole Position zijn de garantiebepalingen van fabrikanten, importeurs en leveranciers leidend. Pole Position is met betrekking tot de geldende garantiebepalingen een tussenpersoon, tenzij anders schriftelijk door Pole Position is bepaald.


  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Pole Position) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Pole Position. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Pole Position schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Kosten m.b.t. retourzendingen zie 'Zichttermijn / herroepingsrecht' art. 4 .1


  6.4 Indien klachten van de afnemer door Pole Position gegrond worden bevonden, zal Pole Position naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Pole Position en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Pole Position) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Pole Position gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Pole Position voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


  6.5 Pole Position is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.


  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Pole Position in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Pole Position en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


  7. Aanbod / aanbiedingen


  7.1 Het aanbod / de aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in het aanbod of de aanbieding is vermeld.


  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod / aanbieding door koper, behoudt Pole Position zich het recht voor het aanbod of de aanbieding binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.


  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Pole Position slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


  7.4 Aanbod- en aanbiedingsspecificaties en prijzen van Pole Position gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.


  7.5 Pole Position kan niet aan haar aanbod / aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.


  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


  8. Overeenkomst


  8.1 Een overeenkomst tussen Pole Position en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Pole Position op haalbaarheid is beoordeeld.


  8.2 Pole Position behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


  9. Afbeeldingen en specificaties


  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Pole Position gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.<


  10. Overmacht


  10.1 Pole Position is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.


  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Pole Position alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.


  10.3 Pole Position behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pole Position gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


  10.4 Indien Pole Position bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


  11. Aansprakelijkheid


  11.1 Pole Position is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan mensen of objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Pole Position is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende (medische) kosten alsmede materiële / immateriële schadevergoedingen Lees voor het gebruik de aanwijzingen / voorschriften op de verpakking en / of raadpleeg ons via [email protected]..<


  12. Eigendomsvoorbehoud


  12.1 Eigendom van alle door Pole Position aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Pole Position zolang de afnemer de vorderingen van Pole Position uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Pole Position wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


  12.2 De door Pole Position geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.


  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.


  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Pole Position of een door Pole Position aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Pole Position haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.


  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Pole Position zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Pole Position.


  13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Pole Position en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement (Zuid-Kennermerland / Noord-Holland) kennis, tenzij Pole Position er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »